HR News

Training : ความรู้/เทคโนโลยีคอนกรีต

27 Apr 2017, Posted by thidarat in Activities News, HR News

Training : ความรู้/เทคโนโลยีคอนกรีต เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ อาคาร 1 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ซีแพค (CPAC) บางซ่อน โดยมีพนักงานบริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด(วิศวกร-สถาปนิก) เข้าร่วม 22 คน

TRAINING : เทคนิคการก่ออิฐ-ฉาบปูน

25 Mar 2017, Posted by thidarat in Activities News, HR News

Training : เทคนิคการก่ออิฐ – ฉาบปูน ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม คลังวัสดุกลาง บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด ได้มีการจัดอบรม/สัมมนาเพื่อทำความเข้าใจ-ให้ความรู้ในเรื่อง “เทคนิคการก่ออิฐ – ฉาบปูน” ปัจจุบันปญหาที่พบบอยสําหรับงานผนังกออิฐ-ฉาบปูน มักจะเปนเรื่องรอยแตกราว ผนังไมเรียบเนียน ซึ่งสวนใหญมักเกิดจากการทํางานที่ไมเหมาะสมของชางปูน หรือสาเหตุอื่นๆ เชน การใชสัดสวนวัตถุดิบไมไดสัดสวนที่เหมาะสม หรือใชวัตถุดิบที่สกปรก ดังนั้นเพื่อใหการทํางานกออิฐ-ฉาบปูนออกมามีคุณภาพที่ดี ควรมีข้อพิจารณาและเทคนิค/เคล็ดลับ ตลอดจนแนะแนวทางแกไขและปองกันปญหาตางๆมากมาย การจัดอบรม/สัมมนาในครั้งนี้มีคุณชาตรี ดิเรกวัฒนชัย (รองกรรมการผู้จัดการ) คุณธงชัย กวิสสร (ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง) และคุณสมควร ชูบัวทอง (รองผู้จัดการแผนกตรวจสอบคุณภาพ) ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยบรรยากาศในการอบรม/สัมมนานั้นเป็นไปอย่างราบรื่น และแต่ละหัวข้อการอบรม/สัมมนานั้นจะเน้นการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีพนักงานบริษัทฯ (วิศวกร-สถาปนิก)…

Basic Fire Fighting and Evacuation Fire Drill Training

22 Jul 2016, Posted by thidarat in Activities News, HR News

Basic Fire Fighting and Evacuation Fire Drill Training การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด หน่วยงานก่อสร้างโครงการโรงแรมแมริออท สุรวงศ์ ได้มีกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ซึ่งมีทีมวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญกว่า 15 คน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดกว่า 200 คน มีหัวข้อการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ภาคทฤษฎี – วัตถุประสงค์และความสำคัญ – แผนการและวิธีการดับเพลิง – แผนการและวิธีการอพยพหนีไฟ – การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภาคปฏิบัติจริง – การฝึกซ้อมดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือและสายดับเพลิง และการดับเพลิงประเภทต่างๆ…

HR & Admin. Department Meeting 2016

30 Jun 2016, Posted by thidarat in Activities News, HR News

HR & Admin. Department Meeting 2016 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานใหญ่ บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด ได้มีการจัดประชุม-อบรม/สัมมนา เพื่อทำความเข้าใจในเรื่อง ระเบียบการปฏิบัติงาน ของฝ่ายบุคคลและธุรการ (Human Resource & Administration Department) เนื่องจากบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับงานฝ่ายนี้เป็นอย่างมาก และถือได้ว่าเป็นบันไดขั้นแรกที่จะสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในทุกระดับที่ต้องการสื่อสารเป็นสื่อในการปฏิบัติงานให้สำเร็จได้ อีกทั้งมีหน้าที่ในการรับผิดชอบค่อนข้างกว้าง ทำให้อาจเกิดความไม่เข้าใจหรือสับสนได้นั่นเอง มีคุณวิจารณ์ คงคา รองกรรมการผู้จัดการ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมฯครั้งนี้ โดยช่วงแรกจะเน้นเรื่อง ความสำคัญ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน ที่สังกัดฝ่ายบุคคลและธุรการ ตามด้วยการทำความเข้าใจในเรื่องระเบียบการปฏิบัติงานของตนและที่เกี่ยวข้อง ในช่วงท้ายจะเป็นหัวข้อเรื่องอื่นๆ บรรยากาศในการประชุมฯนั้นเป็นไปอย่างราบรื่น เป็นกันเอง…

ENGINEERS ANNUAL CONFERENCE (2015)

27 Oct 2015, Posted by parinchai ang in Activities News, Corporate News, HR News

Engineers Annual Conference (2015) กิจกรรมสัมพันธ์-วิศวกร ประจำปี พ.ศ. 2558   เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมสัมพันธ์-วิศวกร ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2558 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์ของพนักงานบริษัทฯ ในกลุ่มของวิศวกร – สถาปนิก และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้บริหารฯของบริษัทฯ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 130 คน โดยในงานจะแบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็นสองช่วง คือ ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.30-16.30 น. ณ สวนรถไฟ โดยมี คุณกมล จิตพัฒนกุล รองกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ…

เยี่ยมชมโรงงาน บมจ.ค้าเหล็กไทย

17 Jul 2015, Posted by parinchai ang in Activities News, HR News

เยี่ยมชมโรงงาน บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)  เยี่ยมชมโรงงาน บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน) ณ อ.วังน้อย  จ.พระนครศรีอยุธยา  ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558  

TOA CUP 2015

30 May 2015, Posted by parinchai ang in Activities News, Corporate News, HR News

TOA CUP 2015 การแข่งขันฟุตบอล “TOA CUP 2015”  จัดขึ้นเพื่อเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับบริษัทลูกค้าในกลุ่ม TOA  สำหรับรอบคัดเลือกจัดขึ้น ณ สนามฟุตบอล Grand Soccer Pro (ถ.สุคนธสวัสดิ์ ซ.28)  ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2558  บริษัท ซ๊.อี.เอส. จำกัด ชนะทีมจาก เวสคอน และวังทองกรุ๊ป  ผ่านเข้าสู่รอบ Final มาได้ รอบ Final จัดขึ้นในวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ที่สนามเดิม  สำหรับรอบ16 ทีมสุดท้าย CES เจอกับทีมจากบริษัทพฤกษา  NL Development   และเบ็ญจมาศ  ก่อนเข้าสู่รอบ…

TRAINING : Industrial Floor Concrete

14 Nov 2014, Posted by Prathan in HR News

Industrial Floor Concrete เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 (9.00-12.00 น.) ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด อาคารสาทรธานี ถนนสาทรเหนือ ฝ่ายบุคคลฯ ร่วมกับฝ่ายจัดซื้อ ได้มีการจัดงานสัมมนา-อบรมขึ้น ในหัวข้อ “Industrial Floor Concrete” โดยมีทีมงานจาก SCG เป็นวิทยากร จุดประสงค์ในการสัมมนา-อบรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้าง และพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรบริษัทฯ โดยในงานได้รับเกียรติจาก คุณสมพจน์ คูอนุพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ และวิศวกรรวมทั้งโฟร์แมนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกว่า 15 คน อาทิ ฝ่ายจัดซื้อ หน่วยงาน ZPELL Future Park Rangsit…

TRAINING : Soil Cement Column

29 Apr 2014, Posted by Prathan in HR News

Soil Cement Column เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 (9.00-12.00 น.) ที่ผ่านมา ณ หน่วยงาน ZPELL ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด ฝ่ายบุคคลฯ ร่วมกับฝ่ายจัดซื้อ ได้มีการจัดงานสัมมนา-อบรมขึ้น ในหัวข้อ “Soil Cement Column” โดยมีทีมงาน Soil Crete เป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับ รายละเอียดทางวิชาการ และการศึกษาดูงานจากหน้างานจริง โดยจุดประสงค์ในการสัมมนา-อบรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้าง และพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรบริษัทฯ โดยในงานได้รับเกียรติจาก คุณวิจารณ์ คงคา รองกรรมการผู้จัดการ และ คุณอนุชิต หวั่งหลี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ รวมถึงผู้จัดการโครงการและวิศวกรจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า…

TRAINING : Carbon fiber

12 Mar 2014, Posted by Prathan in HR News

Carbon fiber เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 (9.00-13.30 น.) ที่ผ่านมา ณ หน่วยงาน C-ASEAN (อาคาร Cyber World) บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด ฝ่ายบุคคลฯ ร่วมกับฝ่ายจัดซื้อ ได้มีการจัดงานสัมมนา-อบรมขึ้น ในหัวข้อ “Carbon fiber” โดยมีทีมงานจาก Retrofit Structure Specialist เป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับ รายละเอียดทางวิชาการ การศึกษาดูงานจากหน้างานจริง การสาธิตการติดตั้ง และการทดสอบความรู้ของผู้เข้าร่วมการอบรม โดยจุดประสงค์ในการสัมมนา-อบรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้าง และพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรบริษัทฯ โดยในงานได้รับเกียรติจาก คุณปิยะ อุทัยวัชรานันท์ ผู้จัดการโครงการอาวุโสหน่วยงาน C-ASEAN และวิศวกรจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า…