June 2016

HR & Admin. Department Meeting 2016

30 Jun 2016, Posted by thidarat in CES News, HR News

HR & Admin. Department Meeting 2016 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานใหญ่ บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด ได้มีการจัดประชุม-อบรม/สัมมนา เพื่อทำความเข้าใจในเรื่อง ระเบียบการปฏิบัติงาน ของฝ่ายบุคคลและธุรการ (Human Resource & Administration Department) เนื่องจากบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับงานฝ่ายนี้เป็นอย่างมาก และถือได้ว่าเป็นบันไดขั้นแรกที่จะสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในทุกระดับที่ต้องการสื่อสารเป็นสื่อในการปฏิบัติงานให้สำเร็จได้ อีกทั้งมีหน้าที่ในการรับผิดชอบค่อนข้างกว้าง ทำให้อาจเกิดความไม่เข้าใจหรือสับสนได้นั่นเอง มีคุณวิจารณ์ คงคา รองกรรมการผู้จัดการ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมฯครั้งนี้ โดยช่วงแรกจะเน้นเรื่อง ความสำคัญ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน ที่สังกัดฝ่ายบุคคลและธุรการ ตามด้วยการทำความเข้าใจในเรื่องระเบียบการปฏิบัติงานของตนและที่เกี่ยวข้อง ในช่วงท้ายจะเป็นหัวข้อเรื่องอื่นๆ บรรยากาศในการประชุมฯนั้นเป็นไปอย่างราบรื่น เป็นกันเอง และแต่ละหัวข้อการประชุมนั้นจะเน้นการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆจากพนักงานด้วย...

Drug-Free Workplace 2016

23 Jun 2016, Posted by thidarat in CES News

Drug-Free Workplace 2016 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 หน่วยงานก่อสร้าง โครงการเดอะสตรีท รัชดา (The Street Ratchada) ได้รับประกาศนียบัตรสถานประกอบการตัวอย่างการบริหารจัดการด้านยาเสพติด ในโครงการโรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด (Drugs Free Workplace) โดยผลการประเมินนั้น ผ่านเกณฑ์ ระดับ 1 (ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ครบทั้ง 8 ข้อ) โดยประกาศนียบัตรดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานก่อสร้างบริษัท ซี.อี.เอส. โครงการเดอะสตรีท รัชดา (The Street Ratchada) ได้ขานรับนโยบายภาครัฐในการปราบปราม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการทั่วประเทศ และเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีของภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง สร้างเสริมความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การร่วมรณรงค์ป้องกันต่อต้านและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศไทยให้เจริญรุดหน้าอย่างยั่งยืน   หมายเหตุ 1. โครงการโรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด เป็นโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการที่ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544 หลังจากมีการตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่...