CSR โครงการวางผังแม่บท โรงเรียนเทคนิคอัสสัมชัญ นครพนม

25 Nov 2019, Posted by thidarat in CES News

โครงการวางผังแม่บท โรงเรียนเทคนิคอัสสัมชัญ นครพนม

มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี ได้มอบหมาย ทาง CES  เป็นผู้ดำเนินการ โครงการวางผังแม่บท โรงเรียนเทคนิคอัสสัมชัญ นครพนม โดยการจัดทำ MASTER PLAN ให้กับ รร.อัสสัมชัญ เทคนิคนครพนม

วัตถุประสงค์
1. การจัดผังอาคารเรียนเป็นไปตามมาตรฐานกรมอาชีวศึกษา
2. การจัดผังอาคารหอพักให้อยู่ร่วมกันแทนลักษณะที่เป็นหลัง ยากแก่การดูแล และเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
3. ออกแบบอาคารเรียน และหอพัก

การดำเนินการ
1. วันที่ 28/8/62 ประชุมร่วมกับมูลนิธิทองพูลหวั่งหลี โครงการ MASTER PLAN รร. อัสสัมชัญ เทคนิคนครพนม
2. วันที่ 16/9/62 ส่ง MASTER PLAN ให้ทาง โรงเรียนฯ
3. วันที่ 17/9/62 ร่วมประชุมกับทางโรงเรียนฯ และสำรวจพื้นที่
4. วันที่ 20/11/62 ส่งแบบ MASTER PLAN ฉบับสมบูรณ์