เทคนิคการก่ออิฐ-ฉาบปูน Tag

TRAINING : เทคนิคการก่ออิฐ-ฉาบปูน

25 Mar 2017, Posted by thidarat in CES News, HR News

Training : เทคนิคการก่ออิฐ - ฉาบปูน ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม คลังวัสดุกลาง บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด ได้มีการจัดอบรม/สัมมนาเพื่อทำความเข้าใจ-ให้ความรู้ในเรื่อง "เทคนิคการก่ออิฐ - ฉาบปูน" ปัจจุบันปญหาที่พบบอยสําหรับงานผนังกออิฐ-ฉาบปูน มักจะเปนเรื่องรอยแตกราว ผนังไมเรียบเนียน ซึ่งสวนใหญมักเกิดจากการทํางานที่ไมเหมาะสมของชางปูน หรือสาเหตุอื่นๆ เชน การใชสัดสวนวัตถุดิบไมไดสัดสวนที่เหมาะสม หรือใชวัตถุดิบที่สกปรก ดังนั้นเพื่อใหการทํางานกออิฐ-ฉาบปูนออกมามีคุณภาพที่ดี ควรมีข้อพิจารณาและเทคนิค/เคล็ดลับ ตลอดจนแนะแนวทางแกไขและปองกันปญหาตางๆมากมาย การจัดอบรม/สัมมนาในครั้งนี้มีคุณชาตรี ดิเรกวัฒนชัย (รองกรรมการผู้จัดการ) คุณธงชัย กวิสสร (ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง) และคุณสมควร ชูบัวทอง (รองผู้จัดการแผนกตรวจสอบคุณภาพ) ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยบรรยากาศในการอบรม/สัมมนานั้นเป็นไปอย่างราบรื่น และแต่ละหัวข้อการอบรม/สัมมนานั้นจะเน้นการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีพนักงานบริษัทฯ (วิศวกร-สถาปนิก) เข้าร่วมกว่า 33...