2011 Tag

C.E.S. New Year Party 2011

24 Dec 2011, Posted by parinchai ang in CES News

C.E.S. NEW YEAR PARTY 2011 งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ บริษัท ซี.อี.เอส.จำกัด ประจำปี 2554 (เข้าสู่ปี พ.ศ.2555) เมื่อวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2554 ณ ร้าน Sortrel's Cottage (ถ.พระราม 3) บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด ได้จัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2554 ขึ้น เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยมีคุณกมล จิตพัฒนกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ บริษัทฯ จัดขึ้นในชื่อธีม Colorful New Year Party บรรยากาศภายในงานเลี้ยงฯ เป็นไปอย่างสนุกสนาน ชื่นมื้น มีกิจกรรมบนเวทีมากมายตลอดทั้งคืน อาทิเช่น การประกวดการแสดงจากสำนักงานใหญ่และหน่วยงานต่างๆ การประกวดขวัญใจ...

C.E.S. Soccer Cup 2011

24 Dec 2011, Posted by parinchai ang in CES News

C.E.S.SOCCER CUP 2011 การแข่งขันกีฬาภายใน บริษัท ซี.อี.เอส.จำกัด ประจำปี 2554 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2554 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ สนามกีฬาบอล Futsul Park (ซ.พระรามสอง 33)  บริษัท ซี.อี.เอส.จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในบริษัทฯ จึงได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทได้มีส่วนร่วม ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันมากมาย เป็นประจำทุกปี ภายในงานเริ่มด้วย คุณวิจารณ์ คงคา รองกรรมการผู้จัดการ ขึ้นกล่าวรายงานในพิธีเปิดฯ จากนั้นคุณศุภชัย หวั่งหลี ประธานกรรมการของบริษัทฯ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี พ.ศ. 2554 และมีพนักงานบริษัทฯเข้าร่วมงาน กว่า 300 คน ในการแข่งขันกีฬาภายในของบริษัทฯนี้ นอกจากนักกีฬาและผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้ประโยชน์ทางด้านร่างกาย...

งานทำบุญ ย้ายสำนักงานแห่งใหม่ บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด

16 May 2011, Posted by parinchai ang in CES News

งานทำบุญ ย้ายสำนักงานแห่งใหม่ บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด ได้พิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาสย้ายสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ โดยมี คุณสุกิจ หวั่งหลี เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ คุณศุภชัย หวั่งหลี คุณสุพจน์ หวั่งหลี คุณดนัยธนิต พิศาลบุตร คุณเพชร หวั่งหลี คุณอนุชิต หวั่งหลี คุณวิทยากรณ์ เด่นประเสริฐ คุณกมล จิตพัฒนกุล และคุณวิจารณ์ คงคา ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด อาคารสาธรธานี (ชั้น 10) ถนนสาทรเหนือ บริษัทฯ ได้จัดให้มีพิธีทางศาสนา โดยคณะกรรมการ...