2016 Tag

Basic Fire Fighting and Evacuation Fire Drill Training

22 Jul 2016, Posted by thidarat in CES News, HR News

Basic Fire Fighting and Evacuation Fire Drill Training การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด หน่วยงานก่อสร้างโครงการโรงแรมแมริออท สุรวงศ์ ได้มีกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ซึ่งมีทีมวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญกว่า 15 คน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดกว่า 200 คน มีหัวข้อการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ภาคทฤษฎี - วัตถุประสงค์และความสำคัญ - แผนการและวิธีการดับเพลิง - แผนการและวิธีการอพยพหนีไฟ - การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภาคปฏิบัติจริง - การฝึกซ้อมดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือและสายดับเพลิง และการดับเพลิงประเภทต่างๆ ที่สอดคล้องกับหน่วยงานก่อสร้าง - การฝึกซ้อมหนีไฟตามแผนของหน่วยงานก่อสร้าง - การฝึกการค้นหาและช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ...

HR & Admin. Department Meeting 2016

30 Jun 2016, Posted by thidarat in CES News, HR News

HR & Admin. Department Meeting 2016 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานใหญ่ บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด ได้มีการจัดประชุม-อบรม/สัมมนา เพื่อทำความเข้าใจในเรื่อง ระเบียบการปฏิบัติงาน ของฝ่ายบุคคลและธุรการ (Human Resource & Administration Department) เนื่องจากบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับงานฝ่ายนี้เป็นอย่างมาก และถือได้ว่าเป็นบันไดขั้นแรกที่จะสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในทุกระดับที่ต้องการสื่อสารเป็นสื่อในการปฏิบัติงานให้สำเร็จได้ อีกทั้งมีหน้าที่ในการรับผิดชอบค่อนข้างกว้าง ทำให้อาจเกิดความไม่เข้าใจหรือสับสนได้นั่นเอง มีคุณวิจารณ์ คงคา รองกรรมการผู้จัดการ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมฯครั้งนี้ โดยช่วงแรกจะเน้นเรื่อง ความสำคัญ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน ที่สังกัดฝ่ายบุคคลและธุรการ ตามด้วยการทำความเข้าใจในเรื่องระเบียบการปฏิบัติงานของตนและที่เกี่ยวข้อง ในช่วงท้ายจะเป็นหัวข้อเรื่องอื่นๆ บรรยากาศในการประชุมฯนั้นเป็นไปอย่างราบรื่น เป็นกันเอง และแต่ละหัวข้อการประชุมนั้นจะเน้นการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆจากพนักงานด้วย...

Drug-Free Workplace 2016

23 Jun 2016, Posted by thidarat in CES News

Drug-Free Workplace 2016 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 หน่วยงานก่อสร้าง โครงการเดอะสตรีท รัชดา (The Street Ratchada) ได้รับประกาศนียบัตรสถานประกอบการตัวอย่างการบริหารจัดการด้านยาเสพติด ในโครงการโรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด (Drugs Free Workplace) โดยผลการประเมินนั้น ผ่านเกณฑ์ ระดับ 1 (ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ครบทั้ง 8 ข้อ) โดยประกาศนียบัตรดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานก่อสร้างบริษัท ซี.อี.เอส. โครงการเดอะสตรีท รัชดา (The Street Ratchada) ได้ขานรับนโยบายภาครัฐในการปราบปราม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการทั่วประเทศ และเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีของภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง สร้างเสริมความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การร่วมรณรงค์ป้องกันต่อต้านและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศไทยให้เจริญรุดหน้าอย่างยั่งยืน   หมายเหตุ 1. โครงการโรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด เป็นโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการที่ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544 หลังจากมีการตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่...