TM-CLKL Tag

Overseas field trips (Hong Kong and Macau) between March 6-9, 2017

10 Mar 2017, Posted by thidarat in CES News

Overseas field trips (Hong Kong and Macau) between March 6-9, 2017 การศึกษาดูงานที่ประเทศฮ่องกงและมาเก๊า (ระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2560) วัตถุประสงค์ ของการศึกษาดูงาน 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานได้เปิดโลกทัศน์ และได้เห็นมาตรฐาน การทำงาน และความปลอดภัยของงานก่อสร้างในระดับสากล 2. เพื่อสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานมีความมุ่งมั่นมากขึ้น เพื่อพัฒนาการทำงานของบริษัท 3. เพื่อเพิ่มสัมพันธไมตรีภายในบริษัทให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ประโยชน์ที่ได้รับ จากการศึกษาดูงาน - ได้เรียนรู้มาตรฐานและเทคโนโลยีใหม่ๆ ของการทำงานในระดับสากล - ได้เห็นแนวคิดของการทำงานในโครงการขนาดใหญ่ ทำให้ได้รู้ว่าไม่ว่างานจะยากแค่ไหนถ้ามีการเตรียมการและวางแผนที่ดี ก็สามารถทำงานนั้นได้ - ได้เรียนรู้สภาพแวดล้อมของประเทศที่ไป - ได้นำประสบการณ์ที่พบมาเปรียบเทียบกับการทำงานของตนเอง เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาและปรับปรุงด้านต่างๆ - ได้เสริมสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มของผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน และทำให้พนักงนผูกพันกับบริษัทมากขึ้น - ได้รับความสนุกสนาน ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Day 1 - ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างอาคาร Morpheus - City of Dreams,...