Training Tag

TRAINING : Floor Flatness & Floor Levelness

27 Sep 2018, Posted by thidarat in CES News, HR News

TRAINING : Floor Flatness & Floor Levelness Subject : Floor Flatness & Floor Levelness ( การวัดค่าความเรียบของพื้นคอนกรีต ) วิทยากร : คุณศักรินทร์ เหลืองกำจร และ คุณนคร สังข์ทอง Date : 27 ก.ย. 61 Location : ณ ห้องสัมมนา อาคาร 1 ชั้น 4 CPAC บางซ่อน Remark : ผู้เข้าร่วม 40 คน    ...

TRAINING : Enterprise Risk Management

12 Sep 2018, Posted by thidarat in CES News, HR News

TRAINING : Enterprise Risk Management Subject :  การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management) วิทยากร :  รศ.ดร. ฐิติวดี ชัยวัฒน์ และ คุณอภิญญา แก้วสะอาด Date :  29 ส.ค. 61 และ 12 ก.ย. 61 Location :  ณ ห้องอบรม ชั้น 25 อาคารสาธรนครทาวเวอร์ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) Remark :  ผู้เข้าร่วม 32 คน     ...

TRAINING : Small Equipment (SE)

04 Aug 2018, Posted by thidarat in CES News, HR News

TRAINING : Small Equipment (SE) Subject : การควบคุมเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้างขนาดเล็ก (Small Equipment-SE) วิทยากร : คุณวิจารณ์ คงคา และ คุณอัญชัน จนิษฐ Date : วันเสาร์ที่ 4 ส.ค. 61 Location : ณ ห้องประชุม ฝ่ายบริหารคลังวัสดุ บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด Remark : ผู้เข้าร่วม 29 คน   ...

TRAINING : FIDIC

13 Jul 2018, Posted by thidarat in CES News, HR News

TRAINING : FIDIC Subject : การบริหารและการดำเนินการในเชิงปฏิบัติของสัญญาโครงการวิศวกรรม (FIDIC) วิทยากร : คุณมาลัย ชมภูกา , คุณนพดล ใจซื่อ และ คุณมงคล วุฒิธนากุล Date : วันที่ 6 และ 13 ก.ค. 61 Location : DAY1 - ณ ห้องบอลรูมฟอร์เย่ อาคารโรงแรม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ DAY2 - ณ ห้องเดอะสุรวงศ์ 2 ชั้น 1 อาคารบอลรูม โรงแรม แบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ Remark :...

TRAINING : การดูแลแขกอย่างมืออาชีพ

21 Feb 2018, Posted by thidarat in CES News, HR News

TRAINING : การดูแลแขกอย่างมืออาชีพ Subject : การดูแลแขกอย่างมืออาชีพ วิทยากร : ม.ล. อัจฉราพร ณ สุขสวัสดิ์ และ ว่าที่ร้อยตรี มงคล วงศ์ทิพยวุธ Date : วันที่ 21 ก.พ. 61 Location : ณ ห้องบอลรูมฟอร์เย่ อาคารโรงแรม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ Remark : ผู้เข้าร่วม 30 คน  ...

TRAINING : Effective Communication

20 Jan 2018, Posted by thidarat in CES News, HR News

TRAINING : Effective Communication Subject : เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่น 2 วิทยากร : ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย Date : วันเสาร์ที่ 20 ม.ค. 61 Location : ห้องรัชวิภา อาคารธารทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ Remark : ผู้เข้าร่วม 40 คน   ...

Training : ความรู้/เทคโนโลยีคอนกรีต

27 Apr 2017, Posted by thidarat in CES News, HR News

Training : ความรู้/เทคโนโลยีคอนกรีต เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ อาคาร 1 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ซีแพค (CPAC) บางซ่อน โดยมีพนักงานบริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด(วิศวกร-สถาปนิก) เข้าร่วม 22 คน ...

TRAINING : เทคนิคการก่ออิฐ-ฉาบปูน

25 Mar 2017, Posted by thidarat in CES News, HR News

Training : เทคนิคการก่ออิฐ - ฉาบปูน ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม คลังวัสดุกลาง บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด ได้มีการจัดอบรม/สัมมนาเพื่อทำความเข้าใจ-ให้ความรู้ในเรื่อง "เทคนิคการก่ออิฐ - ฉาบปูน" ปัจจุบันปญหาที่พบบอยสําหรับงานผนังกออิฐ-ฉาบปูน มักจะเปนเรื่องรอยแตกราว ผนังไมเรียบเนียน ซึ่งสวนใหญมักเกิดจากการทํางานที่ไมเหมาะสมของชางปูน หรือสาเหตุอื่นๆ เชน การใชสัดสวนวัตถุดิบไมไดสัดสวนที่เหมาะสม หรือใชวัตถุดิบที่สกปรก ดังนั้นเพื่อใหการทํางานกออิฐ-ฉาบปูนออกมามีคุณภาพที่ดี ควรมีข้อพิจารณาและเทคนิค/เคล็ดลับ ตลอดจนแนะแนวทางแกไขและปองกันปญหาตางๆมากมาย การจัดอบรม/สัมมนาในครั้งนี้มีคุณชาตรี ดิเรกวัฒนชัย (รองกรรมการผู้จัดการ) คุณธงชัย กวิสสร (ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง) และคุณสมควร ชูบัวทอง (รองผู้จัดการแผนกตรวจสอบคุณภาพ) ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยบรรยากาศในการอบรม/สัมมนานั้นเป็นไปอย่างราบรื่น และแต่ละหัวข้อการอบรม/สัมมนานั้นจะเน้นการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีพนักงานบริษัทฯ (วิศวกร-สถาปนิก) เข้าร่วมกว่า 33...

Overseas field trips (Hong Kong and Macau) between March 6-9, 2017

10 Mar 2017, Posted by thidarat in CES News

Overseas field trips (Hong Kong and Macau) between March 6-9, 2017 การศึกษาดูงานที่ประเทศฮ่องกงและมาเก๊า (ระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2560) วัตถุประสงค์ ของการศึกษาดูงาน 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานได้เปิดโลกทัศน์ และได้เห็นมาตรฐาน การทำงาน และความปลอดภัยของงานก่อสร้างในระดับสากล 2. เพื่อสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานมีความมุ่งมั่นมากขึ้น เพื่อพัฒนาการทำงานของบริษัท 3. เพื่อเพิ่มสัมพันธไมตรีภายในบริษัทให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ประโยชน์ที่ได้รับ จากการศึกษาดูงาน - ได้เรียนรู้มาตรฐานและเทคโนโลยีใหม่ๆ ของการทำงานในระดับสากล - ได้เห็นแนวคิดของการทำงานในโครงการขนาดใหญ่ ทำให้ได้รู้ว่าไม่ว่างานจะยากแค่ไหนถ้ามีการเตรียมการและวางแผนที่ดี ก็สามารถทำงานนั้นได้ - ได้เรียนรู้สภาพแวดล้อมของประเทศที่ไป - ได้นำประสบการณ์ที่พบมาเปรียบเทียบกับการทำงานของตนเอง เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาและปรับปรุงด้านต่างๆ - ได้เสริมสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มของผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน และทำให้พนักงนผูกพันกับบริษัทมากขึ้น - ได้รับความสนุกสนาน ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Day 1 - ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างอาคาร Morpheus - City of Dreams,...

Basic Fire Fighting and Evacuation Fire Drill Training

22 Jul 2016, Posted by thidarat in CES News, HR News

Basic Fire Fighting and Evacuation Fire Drill Training การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด หน่วยงานก่อสร้างโครงการโรงแรมแมริออท สุรวงศ์ ได้มีกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ซึ่งมีทีมวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญกว่า 15 คน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดกว่า 200 คน มีหัวข้อการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ภาคทฤษฎี - วัตถุประสงค์และความสำคัญ - แผนการและวิธีการดับเพลิง - แผนการและวิธีการอพยพหนีไฟ - การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภาคปฏิบัติจริง - การฝึกซ้อมดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือและสายดับเพลิง และการดับเพลิงประเภทต่างๆ ที่สอดคล้องกับหน่วยงานก่อสร้าง - การฝึกซ้อมหนีไฟตามแผนของหน่วยงานก่อสร้าง - การฝึกการค้นหาและช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ...