นโนบายคุณภาพของบริษัทฯ

ความสำเร็จของงานก่อสร้างทุกๆโครงการของทางบริษัทฯ เกิดจากหลักการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้งานก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐานที่ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด
•   มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน
•   บริษัทมีการวางแผนที่ดี ประกอบกับมีวิศวกรดำเนินการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ได้งานก่อสร้างที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงสุด ปลอดภัย และตรงตามเวลาที่เจ้าของโครงการกำหนด
•   มุ่งรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและมีการขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
•   มุ่งมั่นและเสริมสร้างทีมงานและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
•   บริษัทมีทีมงานที่มีประสบการณ์ จึงมีความเชี่ยวชาญในงานก่อสร้างทุกรูปแบบ ทั้งยังมีการทำงานเป็นทีมซึ่งมีการประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ
•   มุ่งเน้นการบริหารการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทมีการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างอย่างพิถีพิถัน นับตั้งแต่การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ตลอดจนการบริหารเวลาที่ดีในการดำเนินโครงการทำให้สามารถส่งมอบงานได้ตรงตามตารางเวลา

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นผู้นำด้านคุณภาพ ยึดหลักวิศวกรรมในงานก่อสร้าง มีความซื่อสัตย์และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

พันธกิจ
มุ่งมั่นและเสริมสร้างบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนพัฒนาการทำงานให้มีคุณภาพและมาตรฐานในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

Business Policy

Company accomplishment originates from good management principles which are the business strategy for making the construction works to be quality and standard so as to reach the highest level of customer satisfaction.
•   Focusing on quality and standards
•   Having suitable project planning and management, together with skillful engineers bringing about work with quality, high standard, safety and punctuality
•   Focusing on maintenance a good relationship with customers, also continually expanding customer base
•   Supporting efficient and effective personnel
•   Having experienced working group, as a result, being full of proficiency for all types of construction and having efficient teamwork coordination
•   Focusing on efficient construction management
The company carefully pays attention to construction quality control, since purchasing process to proper time management for launching project in order to punctually give a piece of work to customer.

Vision
” We will be the leader of quality and hold engineering principles in construction, be honest and make customers feel the most satisfied. “

Mission
” We support efficient and effective personnel, also continuously and sustainably develops every side of work to be quality and standard. “