บริษัทฯ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายชำระหนี้ด้วยวิธีการโอนเงิน

เดิม เอกสารออกโดย บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด

โดยธนาคารจะส่งเอกสารในวันทำการถัดไป ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่ใช่ e-Withholding Tax) ส่งไปตาม Email ที่ได้ให้ไว้กับทางบริษัทฯ


บริษัทฯ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่วางบิล สำหรับ Suppliers ใบสั่งงาน

– เดิม บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด สำนักงานใหญ่ อาคารสาธรธานี 1 ชั้น10 และหน่วยงาน