Carbon fiber Tag

TRAINING : Carbon fiber

12 Mar 2014, Posted by parinchai ang in HR News

Carbon fiber เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 (9.00-13.30 น.) ที่ผ่านมา ณ หน่วยงาน C-ASEAN (อาคาร Cyber World) บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด ฝ่ายบุคคลฯ ร่วมกับฝ่ายจัดซื้อ ได้มีการจัดงานสัมมนา-อบรมขึ้น ในหัวข้อ “Carbon fiber” โดยมีทีมงานจาก Retrofit Structure Specialist เป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับ รายละเอียดทางวิชาการ การศึกษาดูงานจากหน้างานจริง การสาธิตการติดตั้ง และการทดสอบความรู้ของผู้เข้าร่วมการอบรม โดยจุดประสงค์ในการสัมมนา-อบรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้าง และพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรบริษัทฯ โดยในงานได้รับเกียรติจาก คุณปิยะ อุทัยวัชรานันท์ ผู้จัดการโครงการอาวุโสหน่วยงาน C-ASEAN และวิศวกรจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า 25 คน...