Drug-Free Workplace 2016

23 Jun 2016, Posted by thidarat in CES News

Drug-Free Workplace 2016

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 หน่วยงานก่อสร้าง โครงการเดอะสตรีท รัชดา (The Street Ratchada) ได้รับประกาศนียบัตรสถานประกอบการตัวอย่างการบริหารจัดการด้านยาเสพติด ในโครงการโรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด (Drugs Free Workplace) โดยผลการประเมินนั้น ผ่านเกณฑ์ ระดับ 1 (ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ครบทั้ง 8 ข้อ)

โดยประกาศนียบัตรดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานก่อสร้างบริษัท ซี.อี.เอส. โครงการเดอะสตรีท รัชดา (The Street Ratchada) ได้ขานรับนโยบายภาครัฐในการปราบปราม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการทั่วประเทศ และเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีของภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง สร้างเสริมความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การร่วมรณรงค์ป้องกันต่อต้านและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศไทยให้เจริญรุดหน้าอย่างยั่งยืน

 

หมายเหตุ
1. โครงการโรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด เป็นโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการที่ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544 หลังจากมีการตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2543 โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการตามโครงการ
2. โครงการเดอะสตรีท รัชดา (The Street Ratchada) เป็นโครงการปรับปรุงอาคาร 5 ชั้น ใต้ดิน 1 ชั้น อาคารจอดรถ 7 ชั้น (Renovate Building 5 storey, Parking 7 storey 558 Parking spaces) ตั้งอยู่บริเวณถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร พื้นที่ก่อสร้าง (Bldg. Area) ทั้งหมด 68,578 ตร.ม. และดำเนินการก่อสร้างโดย บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด
3) มอบโดย : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน / ผู้มอบ : น.ส. พรรณี ศรียุทธศักดิ์ อธิบดีกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน / วันที่มอบ : 23 มิ.ย. 59

 

Pic โรงงานสีขาว 01Pic โรงงานสีขาว 02